اخذ شهروندی استثنایی

اخذ شهروندی استثنایی


اشخاصی که طبق بند ب الحاقی به تبصره یکم ماده 12 قانون شماره 5901  مورخ 28 ژوئیه 2016

افرادی که طبق بند ژ تبصره یکم ماده 31 قانون شماره 6458 با سرمایه‌گذاری در محدوده و مبلغ تعیین شده توسط رئیس جمهور اجازه اقامت دارند.و اتباع خارجی دارنده کارت فیروزه ای  Turkuazبا حکم رئیس جمهور جمهوری ترکیه می توانند تابعیت ترکیه را به دست آورند.

دامنه و مقادیر تعیین شده با توجه به مقررات جدید منتشر شده در روزنامه رسمی در تاریخ 18 سپتامبر 2018 در زیر ذکر شده است و اتباع خارجی واجد هر یک از شرایط ذیل، با حکم رئیس جمهور جمهوری ترکیه می‌توانند تابعیت ترکیه را کسب نمایند.

  1. اتباع خارجی‌ای که حداقل 500 هزار دلار آمریکا یا ارز خارجی یا لیره ترک معادل آن سرمایه‌گذاری سرمایه ثابت انجام داده باشند و این مسأله توسط وزارت صنایع و فناوری احراز گردد
  2. اتباع خارجی‌ای که قیمت فروش غیرمنقول به میزان حداقل 250 هزار دلار آمریکا یا ارز خارجی یا لیره ترک معادل آن را به صورت نقدی پرداخت کرده و در اداره ثبت اسناد و املاک به صورت کتبی متعهد شوند که قرارداد پیش‌فروش ملک مذکور تنظیمی در دفتر اسناد رسمی مبنی بر فروش این ملک را به مدت 3 سال به دیگران انتقال نخواهند داد و ترکین نخواهند کرد و این موضوع توسط وزارت محیط زیست و شهرسازی احراز گردد
  3. اتباع خارجی‌ای که حداقل 50 نفر را استخدام کنند و این مسأله توسط وزارت خانواده، کار و خدمات اجتماعی احراز شود
  4. اتباع خارجی‌ای که حداقل 500 هزار دلار آمریکا یا ارز خارجی یا لیره ترک معادل آن به عنوان سپرده در بانک‌های فعال در ترکیه سرمایه‌گذاری کرده و آن را به مدت سه سال در بانک نگه دارند و این موضوع توسط سازمان تنظیم و نظارت بر بانکداری تأیید گردد
  5. اتباع خارجی‌ای که ابزار بدهی دولت به میزان حداقل 500 هزار دلار آمریکا یا ارز خارجی یا لیره ترک معادل آن را خریداری کرده و به مدت سه سال نزد خود نگه دارند و این امر از سوی وزارت خزانه‌داری و دارایی احراز شود
  6. اتباع خارجی‌ای که حق مشارکت در صندوق سرمایه‌گذاری اموال غیرمنقول و یا حق مشارکت در صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه خلاقیت به میزان حداقل 500 هزار دلار آمریکا یا ارز خارجی یا لیره ترک معادل آن را خریداری کرده و به مدت سه سال نزد خود نگه دارند و این مسأله از طرف ستاد بازار سرمایه محرز شود

در تعیین ارزش‌های پولی مذکور، نرخ فروش ارز خارجی به لیره ترک و یا نرخ ارز ضربدری در تاریخ احراز موضوع که از سوی بانک مرکزی جمهوری ترکیه مقرر شده، مبنا قرار می‌گیرد.سپرده‌گذاری با هدف درخواست اخذ شهروندی و فرایند سازمان تنظیم و نظارت بر بانکداری:
مبلغ تعیین شده در چارچوب آئین‌نامه اجرای قانون شهروندی ترکیه (سپرده/صندوق مشارکت به مبلغ 500 هزار دلار آمریکا) توسط تبعه خارجی به بانک واریز می شود.

پس از مراحل افتتاح حساب بانکی، اسناد و مدارکی که باید به زبان ترکی/ انگلیسی/ عربی امضا شود بدین شکل است:
1- تعهدنامه
2- دستور بلوکه
3- اعلام موافقت
4- تابعیت گذرنامه

پس از مراحل امضا، اسناد مربوطه توسط بانک به سازمان تنظیم و نظارت بر بانکداری ارسال می شود.سازمان تنظیم و نظارت بر بانکداری، نظر خود درباره احراز مراجعات واجد شرایط مقرر در آئین‌نامه را با ارسال نامه به اداره کل ثبت احوال و امور شهروندی و اداره کل امور مهاجرت اعلام می‌کند و جهت اطلاع‌رسانی به شخص مربوطه، نمونه نامه مذکوررا به بانک آنلاین ارسال می‌نماید. بانک هم اطلاعات آن نامه را با شخص در میان می‌گذارد.مشتری می تواند همراه با نامه احراز سازمان تنظیم و نظارت بر بانکداری شخصاً یا از طریق شخص وکالت داده شده (وكیل و غیره) به اداره كل ثبت احوال و امور شهروندی و اداره كل امور مهاجرت مراجعه كند.

اشتراک گذاری